เช็กเงื่อนไข มาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ เดือนพ.ค.-มิ.ย. 64

ค่าไฟ 01

เช็กเงื่อนไข มาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ เดือนพ.ค.-มิ.ย. 64
6 พฤษภาคม 2564

ค่าไฟ 01 1
เช็กเงื่อนไข มาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ เดือนพ.ค.-มิ.ย. 64
     จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการลดค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือเดือนพฤษภาคม 2564 และเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
     มาตรการช่วยค่าไฟ
     สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก จะใช้ค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นฐานคำนวณ ดังนี้
     1. บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย จะใช้มีสิทธิ์ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก
     2. บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย ถ้าหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งหนี้ของเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าใช้จ่ายตามหน่วยการใช้    ไฟฟ้าจริง
     3. บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟตามหน่วยการใช้ ดังนี้
        -ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 2564
        -ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 2564 ในอัตรา 50%
        -ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าขอใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 2564 ในอัตรา 70% โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
     4. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก ในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2564
     มาตรการช่วยค่าน้ำ
     ให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564